Privacy Policy

Voorwerp
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door NV die Keure, met maatschappelijke zetel te Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.108.325 (hierna: "NV die Keure"). NV die Keure zal gebruik maken van de gegevens of informatie verzameld via het volgende adres: www.ros-brussel.be (hierna: "ROS Brussel Online") alsook via alle mogelijke sub-domeinen van deze website en randproducten.

Indien u als bezoeker gebruik maakt van ROS Brussel Online of indien u besluit zichzelf te registreren of ervoor kiest gegevens op deze website mee te delen, verklaart u zich akkoord met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met onderhavige Privacyverklaring. Houd er rekening mee dat ROS Brussel Online links kan bevatten naar andere websites die mogelijks niet onderworpen zijn aan deze Privacyverklaring en waarvoor NV die Keure derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk is.

Als NV die Keure de privacy policy wijzigt nadat u die eerder goedkeurde, dan zal NV die Keure er alles aan doen om u die wijziging kenbaar te maken. Wanneer u na de wijziging inlogt zal u via een banner of via een pop-up, op de hoogte gebracht worden van de nieuwe policy. Op dat moment dient men de privacy policy opnieuw te aanvaarden.

Het verzamelen van gegevens en bijhorende goedkeuringen
NV die Keure verzamelt via ROS Brussel Online persoonsgegevens. NV die Keure zal niet meer gegevens verzamelen dan nodig voor haar opdracht. In het kader van deze opdracht zal NV die Keure de volgende persoonsgegevens verzamelen: bedrijfsnaam, voornaam en naam, adres, functie, emailadres, taal en eventueel IP-adres. De bezoeker geeft hierbij zijn of haar ondubbelzinnige toestemming aan NV die Keure om deze persoonsgegevens te mogen gebruiken onder de voorwaarden vermeld in deze Privacyverklaring. Deze toestemming kan tevens op gelijk welk moment terug ingetrokken worden.

Het is mogelijk ROS Brussel Online te bezoeken zonder dat de bezoeker gegevens meedeelt en ook zonder dat de bezoeker zich registreert voor het platform van NV die Keure. De bezoeker zal zich enkel akkoord dienen te verklaren met deze Privacyverklaring in geval van een registratie.
NV die Keure bewaart de verzamelde gegevens niet langer als wettelijk is toegelaten en in elk geval niet langer dan noodzakelijk voor de hieronder vermelde doeleinden.

NV die Keure als verantwoordelijke van de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens
De gegevens die door de bezoeker worden achtergelaten in het kader van het gebruik van ROS Brussel Online en de mogelijke sub-domeinen van deze website en randproducten zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: Privacywet) zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

NV die Keure treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en zal deze informatie verwerken voor de volgende doeleinden: bezoekersadministratie (o.a. bevestigingsmail betreffende inloggegevens), directe marketing waaronder het verzenden van een nieuwsbrief, het verbeteren van de inhoud en de kwaliteit van ROS Brussel Online.

NV die Keure zorgt ervoor dat haar marketingactiviteiten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en zal erop toezien de nodige toestemming te verkrijgen voordat de bezoeker e-mails of andere elektronische berichtgeving met informatie over NV die Keure of één van haar partners aangeboden krijgt. De bezoeker kan te allen tijde vragen om met het zenden van dergelijke informatie te stoppen.

Elke bezoeker heeft het recht op inzage, wijziging, verbetering en verwijdering van zijn of haar gegevens. De bezoeker kan zich ook kosteloos en op eenvoudig verzoek verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing. Deze gegevens zullen, behalve in het geval van verzet, aan derden kunnen worden doorgegeven binnen de beperkingen en voorwaarden verder uiteengezet onder de titel "Het doorgeven van gegevens aan derden". Dit bovenvermeld recht kan worden uitgeoefend door te schrijven naar NV die Keure – afdeling Marketing – Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge of aan het volgende e-mailadres info@diekeure.be.

NV die Keure neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door de bezoeker overgedragen worden, te garanderen. Elke bezoeker erkent evenwel dat de verstrekking van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonsgegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan NV die Keure, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Opslag en bewaring van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de gebruikers worden bewaard via public cloud (Amazon Web Services). Gegevens worden bewaard in Ierland binnen de EU zone. NV die Keure is gebonden aan het AWS customer agreement, waarin gesteld wordt dat de nodige maatregelen genomen worden door AWS tegen verlies van data, diefstal van data of ongeoorloofd gebruik van data.

Het doorgeven van persoonsgegevens aan feitelijke verwerkers
NV die Keure zal geen gegevens met derden delen voor secundaire of niet gerelateerde doeleinden tenzij anders vermeld op het moment van het verzamelen van deze gegevens. De werknemers van NV die Keure of de door NV die Keure ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens op ROS Brussel Online te respecteren.

ROS Brussel Online als platform maakt gebruik van geïntegreerde functionaliteiten en hulpmiddelen die aangeleverde worden door derde partijen. NV die Keure gaat enkel een samenwerking aan met derde partijen indien deze gekend zijn als betrouwbare partijen als het gaat om de beveiliging en de correcte verwerking van de persoonsgegevens.

NV die Keure neemt geen enkele aansprakelijkheid op wanneer er bij een derde partij problemen zijn die de persoonsgegevens van de gebruikers aantasten (zoals een virus, verlies van data, diefstal van data,..)
Waar gepast of vereist, kunnen en zullen persoonsgegevens door NV die Keure worden verstrekt aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of in het kader van de hierboven vermelde doeleinden.
Voor het specifieke privacy-beleid van derde partijen verwijzen we naar de privacy verklaringen van onderstaande gekende partijen. Deze lijst kan toekomstig nog aangepast worden:

Integratie met Google Analytics
Gegevens (zoals IP adressen) worden doorgegeven voor analytische doeleinden (bijv. om het bezoek aan de website op te volgen (daluren, piekmomenten,..) aan Google Analytics : http://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Cookies and web beacons
Met het oog op een degelijke en adequate besturing van ROS Brussel Online en teneinde een verbeterde navigatie mogelijk te maken binnen ROS Brussel Online, is het mogelijk dat NV die Keure of NV die Keure's service providers zogenaamde cookies zullen gebruiken. NV die Keure maakt gebruik van de volgende cookies:
  • authenticatie cookies
  • load balancing sessie cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden of informatiedeeltjes die opgeslagen worden op de harde schijf van een gebruiker. Cookies zijn bestanden die als het ware de sporen bijhouden van de voorafgaande bezoeken van bepaalde websites en de informatie die met deze bezoeken gepaard gaat. Er bestaan technische cookies (bijvoorbeeld m.b.t. taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die betrekking hebben op het gedrag van een website-bezoeker die deze bezoekers a.h.w. op ROS Brussel Online gaan volgen en de gedragingen bijhouden met het oog op een optimale gebruikservaring voor ROS Brussel Online -bezoeker).

Web beacons zijn elektronische beelden die het mogelijk maken het aantal bezoekers op een bepaalde websites te tellen en die toegang verlenen tot bepaalde cookies.

NV die Keure kan deze instrumenten gebruiken om informatie op haar systemen op te volgen en om categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van gegevens zoals het IP-adres, het domein, het type van browser en de bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan NV die Keure's webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van ROS Brussel Online te analyseren en om ervoor te zorgen dat ROS Brussel Online functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.
De bezoeker kan ten allen tijde het gebruik van de cookies verwijderen via zijn of haar browserinstellingen.
NV die Keure zal voorzien in een banner bij het eerste bezoek van de website waarin toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van cookies, met een link voor meer info naar het artikel in de Privacy Policy

Noch de cookies noch de web beacons gebruikt op ROS Brussel Online verzamelen de naam of het e-mailadres van de bezoeker. Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat de bezoekers geen toegang verkrijgen tot bepaalde delen van ROS Brussel Online, indien hun webbrowser zodanig is ingesteld dat ze cookies weigeren.

Beveiliging van gegevens
NV die Keure maakt gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen inzake de operationele veiligheid ter bescherming tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van alle door de bezoekers meegedeelde informatie.

Vragen van bezoekers
Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring of het gevoel heeft dat uw belangen niet of ontoereikend behartigd worden verzoeken wij u om uw vragen te richten aan NV die Keure, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, aan het volgende e-mailadres info@diekeure.be of op het telefoonnummer 050/47.12.72.

Toepasselijk recht en geschillen
Deze Privacyverklaring wordt beheerst door - en geïnterpreteerd in overeenstemming met - de Belgische wetgeving.
De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Privacyverklaring zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Brugge zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

Wijzig uw cookie-voorkeuren hier

Van gedacht veranderd over welke cookies u wilt aanvaarden? Dan kunt hieronder uw voorkeuren opnieuw instellen.

Mijn cookie-voorkeuren opnieuw instellen