Recentste updates

  • 09/05/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten
  • 09/05/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies
  • 09/05/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 met betrekking tot de verzending van documenten tussen overheden vereist voor de behandeling van vergunnings- en attestaanvragen geregeld door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening
  • 09/05/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 met betrekking tot het begeleidingscomit√©, bedoeld in artikel 175/4 van het BWRO en in artikel 22 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen
  • 09/05/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010 betreffende de uitvoering van de grensoverschrijdende raadpleging van toepassing op het gewestelijk ontwikkelingsplan, het gewestelijk bestemmingsplan, de richtplannen van aanleg en de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

... op de vernieuwde site van ROS Brussel, het online platform waar u steeds de meest recente versie kan raadplegen van alle regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opgelet: ROS Brussel is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.

Onze website maakt gebruik van cookies.

Ik verklaar dat ik de privacyverklaring heb gelezen en de cookieverklaring in bepaling 3 van deze verklaring aanvaard.