Recentste updates

  • 08/10/2018: Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing
  • 06/09/2018: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018 tot vastlegging van de procedures voor het aanvragen en de vereffening van de subsidies beoogd door de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen
  • 27/08/2018: Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen - Uittreksel: art. 6, 6bis, 6ter, 6quater, 6quinquies, 6sexies, 7, 7bis, 8, 9, 10, 11, 11bis, 12, 13, 14, 15, 16, 16bis, 16ter, 17, 18, 19, 20, 21, 22 en 23
  • 16/08/2018: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de voor de verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode
  • 16/08/2018: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2018 tot invoering van een standaardmodel van huurovereenkomst ten indicatieve titel

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

... op de vernieuwde site van ROS Brussel, het online platform waar u steeds de meest recente versie kan raadplegen van alle regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opgelet: ROS Brussel is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.

Onze website maakt gebruik van cookies.

Ik verklaar dat ik de privacyverklaring heb gelezen en de cookieverklaring in bepaling 3 van deze verklaring aanvaard.