Recentste updates

  • 12/01/2021: Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing
  • 04/01/2021: Volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/052 van 23 december 2020 tot verlenging van sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Orde ning, van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en haar uitvoeringsbesluit inzake de minimumopleidingseisen voor koeltechnici, en van bepaalde uitvoeringsbesluiten inzake energiebeheersing en de elektriciteits- en gasmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • 04/01/2021: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten
  • 04/01/2021: Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/048 van 17 december 2020 tot verlenging van de uitzonderingsregeling op het vlak van vergunningen voor de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg ingesteld door het bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/034
  • 04/01/2021: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 2020 houdende mededeling van de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 2020-2021

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

... op de vernieuwde site van ROS Brussel, het online platform waar u steeds de meest recente versie kan raadplegen van alle regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opgelet: ROS Brussel is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.