Recentste updates

  • 29/06/2023: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2022 betreffende de digitalisering van de behandelingsprocedures van de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen en de aanverwante beroepen die door de bepalingen van het BWRO worden geregeld
  • 03/05/2023: Ministerieel besluit van 30 september 2021 ter uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 tot instelling van een huurtoelage
  • 03/05/2023: Ministerieel besluit van 25 januari 2023 tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiële beheer van de herhuisvestingstoelagen
  • 03/05/2023: Ministerieel besluit van 6 maart 2023 houdende uitvoering van bijlagen XXIV en XXV van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen en houdende uitvoering van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing
  • 03/05/2023: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 april 2023 tot vaststelling van de milieumisdrijven en de misdrijven inzake dierenwelzijn die het voorwerp kunnen uitmaken van een bestuurlijke transactie, van de transactiesom en van de betalingswijze

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

... op de vernieuwde site van ROS Brussel, het online platform waar u steeds de meest recente versie kan raadplegen van alle regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opgelet: ROS Brussel is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.